Skip links

Overdracht van het familiebedrijf: tijdig begonnen is half gewonnen

Hoe zou het proces kunnen verlopen?

De belangrijkste bekommernis tijdens de overdracht van eender welke onderneming is het op één lijn krijgen van alle betrokken partijen. Heldere en eerlijke communicatie staat hierbij centraal. Om tot een effectieve overdracht te komen, moet men in een ideaal scenario rekening houden met een voorafgaande periode van gemiddeld drie tot vijf jaar.

De overdrager(s) zal vaak van start gaan door het inleiden van de opvolging. Indien de ondernemer hier (nog) niet voor open staat of weigert zijn of haar medewerking te verlenen, kan het proces niet succesvol van start gaan. Indien de opvolging binnen de familie zal gebeuren, is de motivatie van de opvolger(s) cruciaal. Ervaring binnen andere ondernemingen blijkt vaak een troef te zijn en zorgt voor de nodige geloofwaardigheid bij het personeel van het familiebedrijf. Het opleggen van een opleidings- en coachingstraject aan de opvolger kan indien gewenst best op dit moment gebeuren, eventueel via het familiaal charter of de aandeelhoudersovereenkomst. Indien de familie zich daarentegen in de toekomst niet (langer) wil engageren binnen het bedrijf is een verkoop aan derden een meer aan te raden optie. Het opstarten van het proces gebeurt logischerwijze idealiter op een moment waarop het bedrijf positieve resultaten aflevert.

Nadat het proces werd opgestart, dient men uiteindelijk een keuze voor de overdracht van het familiebedrijf te maken. Grosso modo zijn er in de praktijk drie mogelijkheden: familiale opvolging, familiale controle of een verkoop. Het eerste scenario geniet standaard de voorkeur indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zoals een geschikte en welwillende kandidaat-opvolger, een grote gedragenheid binnen de familie en een duidelijk neergeschreven strategie en blik op de toekomst voor het behouden van de controle en leiderschap binnen de familie. Indien interne opvolging niet mogelijk is, maar een verkoop te gevoelig ligt, zou men ervoor kunnen opteren de controle binnen de familie kunnen houden maar de leiding van het bedrijf uit handen geven. In bepaalde gevallen verdient deze optie zelfs de voorkeur, aangezien externe managers de professionalisering binnen het familiebedrijf verhogen en zorgen voor een bijzondere expertise. Tot slot zal men in sommige gevallen onder ogen moeten zien dat een verkoop van het familiebedrijf de enige valabele optie is.

In de praktijk zal deze keuze emotioneel niet te onderschatten zijn.

 

Wat kan Taxius voor u betekenen?

De concrete uitwerking van het proces is in eerste instantie afhankelijk van de keuze die het familiebedrijf heeft genomen aangaande familiale controle dan wel verkoop. Ongeacht de weg die men wenst te behandelen, zal evenwel de nodige zorg moeten worden besteed aan de nabehandeling. Enkele bijzonderheden lichten we hier evenwel graag toe.

Indien de onderneming kwalificeert als een familiale vennootschap kunnen de aandelen voor een Belgische notaris worden geschonken aan 0%. De aandelen kunnen ook belastingvrij worden geschonken via een Nederlandse vennootschap (indien men nog een bepaalde termijn in leven blijft tenminste) of in het slechtste geval tegen een tarief van 3% schenkbelasting in België. Verschillende bijkomende modaliteiten, die de verhoudingen tussen de ouders en de kinderen regelen, kunnen in de schenkingsakte worden opgenomen. In het geval van een verkoop zal een correcte waardering van het familiebedrijf onontbeerlijk zijn.

Hoewel de fiscale en juridische uitwerking optimaal moet zijn, valt het belang aan een “menselijke” organisatie van de overdracht niet te onderschatten. Duidelijke en rechtlijnige afspraken over de bevoegdheden en een definiëring van de verschillende rollen voor alle betrokken spelers is essentieel en vermijdt nodeloze conflicten inzake de opvolging. Een schriftelijke neerslag in een familiecharter of een stappenplan biedt hier een enorme meerwaarde.

Taxius staat graag voor u klaar.

Leave a comment

Name*

Website

Comment