Skip links

De saga nog niet ten einde: het Grondwettelijk Hof moet oordelen over toepassing ambtshalve ontheffing inzake toegekend voordeel gratis woonst

In 2016 schudde het Gents hof van beroep het fiscale landschap door elkaar door te oordelen dat de forfaitaire waardebepaling van het voordeel van alle aard inzake de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning door een rechtspersoon op grond van artikel 18, § 3, punt 2 KB/WIB 92 in strijd was met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. De bewuste bepaling werd vervolgens gewijzigd door de wetgever. De fiscale administratie aanvaardt daarom dat tot en met inkomstenjaar 2018 het belastbaar voordeel van alle aard alsnog mag worden bepaald met toepassing van factor 1 in plaats van 3,8 (of 1,25).

De vernietiging van de hogere tarieven door het hof van beroep heeft een creatieve bedrijfsleider ertoe aangezet ambtshalve ontheffing te vragen voor de overbelasting in een eerder inkomstenjaar. Een ambtshalve ontheffing kan volgens de wet worden toegekend in het geval van nieuwe bescheiden of feiten waarvan het laattijdig gebruiken door de belastingplichtige wordt gerechtvaardigd door gewettigde redenen.

De fiscale administratie weigert de ambtshalve ontheffing, aangezien een wijziging in de rechtspraak geen ‘nieuw feit’ is dat recht geeft op ambtshalve ontheffing (artikel 376, § 2 WIB 92). Het Grondwettelijk Hof heeft in 2006 echter geoordeeld dat het besluit in haar arresten geen wijziging in de rechtspraak betreft en wel kan worden beschouwd als een ‘nieuw feit’. De bedrijfsleider haalt terecht aan dat dit onderscheid niet te rechtvaardigen valt. Deze visie moet volgens hem ook toegepast worden op een uitspraak van de gewone rechter over de grondwettigheid van een besluit. De grondwettigheid van een Koninklijk Besluit kan overigens niet eens worden vastgesteld door het Grondwettelijk Hof.

De rechtbank van eerste aanleg te Gent sloot zich aan bij de gedachtegang van de bedrijfsleider. Het hof van beroep te Gent twijfelt echter nog gelet op het verschil aan gevolg dat wordt verleend tussen rechtspraak van de rechtbanken en hoven en de uitspraken van het Grondwettelijk Hof. Daarentegen heeft de wetgever de bewuste bepaling van het Koninklijk Besluit wel aangepast om het onderscheid uit de wereld te helpen. Daarnaast moet de wettigheidstoetsing van een lagere bepaling altijd gebeuren door een gewone rechter op grond van artikel 159 Grondwet.

Om de onzekerheid weg te nemen, vraagt het hof van beroep te Gent aan het Grondwettelijk Hof in een niet-gepubliceerd arrest van 22 oktober 2019 of de aangehaalde rechtspraak al dan niet als een ‘nieuw feit’ mag worden beschouwd.

Hopelijk zal de logica zegevieren en dient de fiscale administratie de ambtshalve ontheffing inzake toegekend voordeel gratis woonst te verlenen. Wordt vervolgd!

Wenst u meer informatie, aarzel dan niet om ons verder te contacteren.

Leave a comment

Name*

Website

Comment