Skip links

De fiscale administratie mag van mening veranderen…zelfs in laatste instantie

Iedereen die vertrouwd is met fiscale procedure, heeft het al eens meegemaakt. Tijdens de administratieve procedure beroept de fiscus zich op enkele argumenten om haar bericht van wijziging te rechtvaardigen. Indien er geen akkoord wordt bekomen en de procedure voor de rechter wordt gebracht, baseert de fiscus zich als bij wonder op een volledig nieuw argument. De vraag rijst of dit evenwel moet worden toegestaan, aangezien de belastingplichtige geen weerwoord heeft kunnen geven in zijn of haar antwoord op het bericht van wijziging. Het Hof van Cassatie heeft in een recent arrest van 31 oktober 2019 geoordeeld dat dergelijke handelswijze van de fiscus geen probleem vormt.

Het hof van beroep te Antwerpen had voorafgaand geoordeeld dat het fiscaal wetboek geen enkele bepaling bevat die er zich tegen verzet dat de fiscus tijdens de gerechtelijke procedure bijkomende gegevens en argumenten aanvoert ter ondersteuning van wat reeds in het bericht van wijziging wordt aangevoerd. In haar Cassatievoorziening was de vennootschap van mening dat het de fiscus niet was toegestaan om voor de rechter nog nieuwe argumenten in te roepen.

Het Hof van Cassatie is van mening dat de ratio legis van een bericht van wijziging is om de belastingplichtige de gelegenheid te geven zijn opmerkingen naar voor te brengen of met kennis van zaken zijn akkoord te betuigen met de voorgenomen aanslag. Voorgaande verhindert echter niet de fiscus tijdens de procedure bijkomende argumenten aanvoert ter ondersteuning van hetgeen zij al in het bericht van wijziging heeft gesteld. Een latere ‘andere’ motivering volstaat op zich niet om te concluderen dat (de eerdere motivering in) het bericht van wijziging onrechtmatig was. Het openbare orde-karakter van de belastingen mag niet worden miskend volgens het Hof van Cassatie, waardoor de beroepsrechter zelf, zowel in feite als in rechte, kan beslissen over het bestaan van de fiscale schuld ten gevolge van de vorderingen die door de partijen worden gesteld.

Dit laatste arrest kan worden beschouwd als een zoveelste episode in de uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden en de vrijheid van handelen van de fiscale administratie. Het versterkt opnieuw de roep om een geactualiseerd en afdwingbaar charter van de belastingplichtige, waar we later deze maand nog op terugkomen.

 

Leave a comment

Name*

Website

Comment